Klinik for Incestterapi

Psykoterapi

Vores individuelle terapi er primært baseret på en systemisk,analytisk og eksistentiel referenceramme. Herudover anvender vi metoder fra gestaltterapi, emotionsfokuseret terapi, chok/traumeterapi m.m., alt efter hvad den enkelte klient har behov for.

Ofte er det noget i den voksnes “nu-liv” som opleves uholdbart eller også plages han/hun af de reaktiverede overgrebshændelser. I begge tilfælde er ønsket at skabe forandring !

Terapiens hovedfokus

I terapien arbejder vi med tre hovedfokus:

  1. At ændre klientens forståelse af overgrebene og reaktionerne herpå, gennem en fokusering på barnets opfattelse versus den voksnes- DEN GANG OG NU.
  2. At få fat i de sammensatte følelser omkring det der skete den gang og klientens situation i dag. Vi arbejder her med en pendling mellem fortid og nutid og mellem en kognitiv forståelse og en følelsesmæssig bearbejdning.
  3. At reetablere indrestyring og genskabe sunde grænser

Forståelsen

I arbejdet med forståelsen forsøger vi sammen med klienten at udforske præmisserne for barnets forståelse af overgrebene. Er barnets forståelse fx anderledes end den voksnes forståelse ? Vi forsøger således at skabe en kognitiv platform, som gør det muligt for klienten at se, at overgrebet var noget, der “skete” med hende/ham, og at det ikke “er” hende/ham.

Vi ser alle symptomer, uanset, hvor destruktive de måtte tage sig ud, som klientens forsøg på at mestre ubærlige følelsesmæssige tilstande. Vi anvender derfor positiv reformulering af klientens symptomer ved sammen med klienten at undersøge, hvilken funktion symptomerne kan have. Er fx det at skære i sig selv en måde, hvor klientens indre psykiske smerte bliver udtrykt i adfærden ? Ved pendlingen mellem fortid og nutid vil klienten ofte opdage at symptomatisk adfærd som før var uforståelig kommer i et nyt lys. Klienten ser nu en sammenhæng mellem den måde barnet dengang prøvede at tage vare på sig selv og det, klienten slås med i dag.

Følelserne

I arbejdet med følelserne er det centralt at give mening til, spejle og positivt bekræfte de følelser, klienten har i nuet og ikke mindst at give håb om forandring. Vi arbejder her med begrebet det indre barn. Barnet bliver symbol på klientens sårbare del, som ofte er afspaltet og som er den del, der dybest set er berørt af overgrebet. I terapien arbejdes med, hvordan klienten kan tage vare på “barnet” og dermed undgå at klientens sårbare del bliver skubbet bort og benægtet. Det, at kunne tage vare på “barnet”, bliver at kunne tage vare på sig selv. At blive “sin egen gode mor/far”. I terapien identificeres følelser, mønstre og temaer som fx skyld/skam, magtesløshed, forholdet til krænkeren m.m. Det er disse temaer som terapien tager udgangspunkt i.

Indrestyring

I arbejdet med indrestyring og grænser bibringer vi klienten redskaber til at se og forstå, at han/hun hele tiden tager beslutninger og foretager valg, selv om det opleves modsat. Oplevelsen er, at der sker ting “med” ham/hende, og at man er uden indflydelse på det, der sker. Arbejdet med indrestyring har fokus på at bevidstgøre klienten om processen i de beslutninger og valg, han/hun hele tiden foretager, så den bliver jeg-styret. Dvs. vi hjælper klienten til at blive ”herre i eget hus”.

Vi arbejder altid med stor nænsomhed, dyb respekt og ydmyghed overfor klientens egne ønsker og behov for ændring og de “skridt”, klienten selv oplever han/hun skal tage i sin helingsproces.

"Den største gave jeg har fået fra terapiforløbet er, at jeg ikke længere føler, at jeg skal tilpasse mig andre. At jeg kan lide mig selv, som jeg er. At jeg er tryg nok til at udforske min omverden og at jeg har fået troen på at gode ting kan ske for mig tilbage". (klientcitat)

Traumeheling

Chok og traumer efter seksuelle overgreb i barndom eller ungdom bliver ofte ”fastfrosset” i kroppen og nervesystemet. Mange ofre for seksuelle overgreb lider derfor ofte under uforløste chok-og traumesymptomer. Symptomer som i alvorlig grad påvirker deres livskvalitet.

Vores terapeutiske arbejde med uforløste chok- og traumesymptomer er baseret på SE-metoden som er udviklet af amerikaneren Peter Levine Ph.d. SE-metoden kan hjælpe misbrugte til at komme igennem og genforhandle overvældende overgrebsoplevelser uden at de føler sig overvældede under terapiforløbet. I SE-terapien anvender vi en lang række specifikke metoder, der med basis i klientens egne sansninger af de reaktioner, der sker i kroppen, hjælper klienten til at rumme og bearbejde chokket/traumet. Metoden støtter nænsomt nervesystemets evne til at flytte sig fra arousal til balance.

Gengivelse af denne tekst forudsætter vores tilladelse.